top of page

Torah Books

:חיבור ספרים

דרשת וחקרת חלק א' – דרשות ובירור סוגיות בתפקיד רב קהילה

 הסכמת 21 רבנים, כולל הרבנים ראשיים לירושלים      

 עמודים 624      

 

ודרשת וחקרת חלק ב' – תורה ומדע, עץ החיים עם עץ הדעת - בכתיבה

הסכמת 21 רבנים, כולל הרבנים ראשיים לירושלים      

150 עמודים      

 

:עריכת ספרים

עט לעשות חלק א' – זמן ונפש

עריכת ספרו של הרב יוסף זייני והוספת מעל 1000 מקורות      

 איגרות ציבור ופעולתם באומה הישראלית כחלק מתפקיד הרבנות ואנשי האמונה      

עם הסכמות הרבנים הראשיים לישראל ורבנים רבים      

363 עמודים      

       

עט לעשות" חלק ב' – חינוך וכבוד האומה

עריכת ספרו של הרב יוסף זייני והוספת מעל 1000 מקורות      

איגרות ציבור ופעולתם באומה הישראלית כחלק מתפקיד הרבנות ואנשי האמונה      

עם הסכמות הרבנים הראשיים לישראל ורבנים רבים      

 420 עמודים       

 סדר ברכת הלבנה –  עריכה מחודשת של סדר ברכת הלבנה עם מקורות


 

"כאיש אחד בלב אחד – עריכת עלון קהילתי שבועי היוצא לאור מטעם בית-המדרש

bottom of page